Glacier shrinkage in the Daxue and Danghenan ranges of the western Qilian Mountains, China, from 1957 to 2010

Wang, Puyu (Corresponding author); Li, Zhongqin; Yu, Guobin; Li, Huilin; Wang, Wenbin; Huai, Baojuan; Zhou, Ping; Jin, Shuang; Wang, Lin; Zhang, Hui

Berlin : Springer (2016)
Fachzeitschriftenartikel

In: Environmental earth sciences
Band: 75
Heft: 2
Seite(n)/Artikel-Nr.: 127

Identifikationsnummern